Smluvní ujednání

 ZPĚT

Tato Smluvní ujednání stanoví podmínky pro užívání služeb poskytovaných společností Adgency, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3221/2, IČ: 248 00 520, za kterou jedná jednatel společnosti Milan Rejholec, a to užívání internetového serveru Datovkadomailu.cz, dostupném na internetové adrese (URL) http://www.datovkadomailu.cz (dále „Služba Datovka“)

Odsouhlasením těchto Smluvních ujednání  se uživatel Služby Datovka (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla a podmínky v nich stanovené .

V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem je společnost Adgency, s.r.o. (dále jen Provozovatel) oprávněna realizovat opatření uvedená v těchto Smluvních ujednáních. 

Pravidla užívání serveru Datovkadomailu .cz  (Služba Datovka)

1)  Služba Datovka  umožňuje  Uživateli přijímat jeho datové zprávy z jeho datové schránky přímo do jeho e-mailu a zároveň Datové zprávy odesílat přímo z jeho emailu. Služba Datovka Uživateli automaticky dle jeho zvoleného nastavení vyzvedne jeho datové zprávy a zabezpečeně je přepošle na jeho vybranou e-mailovou adresu. Z vybrané e-mailové adresy může uživatel datové zprávy také odesílat.

Používáním Služby Datovka Uživatelem se potom rozumí přihlášení se do systému Služby Datovka (tj. zadáním ID osoby, hesla a e-mailové adresy) a/nebo přijímání datových zpráv, které byly vyzvednuty a doručeny serverem Datovkadomailu .cz do jeho e-mailu .

2) Uživatel, který má zájem o přijímání datových zpráv prostřednictvím Služby Datovka, je povinen si v rámci Služby Datovka vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání ID osoby a hesla k jeho vybrané datové schránce a e-mailové adresy, na kterou chce doručovat své datové zprávy, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Odeslat" umístěného pod tímto Smluvním ujednáním. 

Stisknutím tlačítka "Další" Uživatel souhlasí s těmito Smluvními ujednáními pro užívání Služby Datovka. 

3)  Služba Datovka,  je Uživateli  poskytována ve verzi ZDARMA zcela zadarmo. Za Účetní období se považuje období, které začíná datem první registrace Uživatele a končí dnem předcházejícím dni, který se v následujícím měsíci svým označením shoduje s datem první registrace (např. počátek 15.8. → konec 14.9.), a pokud takový den v měsíci není, končí posledním dnem následujícího měsíce (např. počátek 31.1. → konec 28.2.).   

Užívání Služby Datovka Standard je zpoplatněno částkou 100,- Kč za jedno Účetní období, a to tak, že:

-platba musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději  do konce předchozího Účetního období (posledního dne končícího Účetního období)  a to na účet Provozovatele č.ú. 5990107001/5500 nebo složenkou  pod VS, který bude Uživateli sdělen při jeho registraci

-minimální období užívání Služby Datovka je 1 Účetní období Službu Datovka si Uživatel může předplatit na libovolný počet Účetních období

-jeden týden před vypršením předplaceného Účetního období obdrží Uživatel e-mail s notifikací a postupem jak službu prodloužit  

-doklad o zaplacení služby (fakturu) zašle Poskytovatel Uživateli elektronicky na uvedenou e-mail adresu obratem po přijetí platby

4)  V případě, že Uživatel má více datových schránek, u kterých chce Službu Datovka využívat, je povinen každou z těchto schránek zaregistrovat samostatně, s tím, že každá schránka bude mít vlastní VS, vlastní účet a nastavení.   

5) Provozovatel nenese odpovědnost za: 

  • případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby Datovka, 
  • případné nedoručení datové zprávy či doručení datové zprávy poškozené,
  • jakýkoliv jiný škodlivý následek používání Služby Datovka,

pokud tyto byly zaviněny jednáním Uživatele či technickým stavem zařízení na straně Uživatele nebo objektivními příčinami. 

6) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvede, neposkytne třetí osobě s výjimkou případů, kdy mu tuto povinnost ukládají platné právní předpisy. 

7)  Provozovatel se dále zavazuje, že obsah datových i e-mailových zpráv (ať už přijatých či odeslaných) neposkytne žádné třetí osobě, obsah zpráv nebude cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu zpráv, které uživatel dostává a     odesílá a to z důvodu údržby a zabezpečení hladkého chodu celé služby a zpracování výpisů pro Uživatele a dále systémového monitorování obsahu emailů antispamovými a antivirovými programy, které zabraňují přijímání spamových a zavirovaných e-mailů. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 těchto Smluvních ujednání, které se vztahuje i na obsah e-mailových zpráv. 

8)  Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v pl.zn., souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal e-mailové zprávy (obchodní sdělení), obsahující informace o novinkách, které Služba Datovka nabízí, o dalších službách nabízených Provozovatelem, a o produktech třetích osob. Tento souhlas může Uživatel kdykoli odvolat. 

9)  Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služba Datovka kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, 

  • který byl vytvořen Uživatelem za účelem  postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jiné  osobě,
  • jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil  narušit stabilitu a chod Služby Datovka.

10)  Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv  zrušit, a to volbou funkce Zrušení registrace. V případě předplacení Služby Datovka na více Účetních období bude Uživateli platba za nezapočatá Účetní období vrácena. 

11)  Uživatel souhlasí s možností použití obsahu shora uvedených služeb taktéž v mobilních aplikacích, aby Uživatel mohl spravovat svou registraci ve Službě Datovka i přes svůj mobilní telefon. 

12)  Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách ve službě pouze proto, že ji nevyužíval.

13)  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních ujednání, změnu užití výše zmíněné služby, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. 

14) Pro zajištění kvality poskytované Služby Datovka a spokojenosti Uživatele, Poskytovatel dále zajišťuje:

  • povinnou pravidelnou změnu hesla (nové heslo bude Uživateli oznámeno prostřednictvím jím zvoleného e-mailu)
  • po ukončení Účetního období zaslání výpisu o počtu zpráv, které byly Uživatelem ze servru Poskytovatele v rámci Služby Datovka přijaty a odeslány. 

15) Provozovatel závazně prohlašuje, že žádná z osob, která na se na jeho straně podílí na poskytování Služby Datovka, nemá přístup k datům Uživatele, tato jsou na servru zašifrována, a to včetně hesel Uživatelů. Šifrovací klíč je uložen v notářské úschově, server Poskytovatele je uložen u profesionální serverhausingové společnosti s vysokým zabezpečením.

Tato Smluvní ujednání platí ode dne 25.7.2012.

 Adgency, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3221/2, IČ: 248 00 520,

za kterou jedná jednatel společnosti Milan Rejholec,

Notář

"Díky obyčejným datovým schránkám jsem se dostal do mnoha problémů, ale díky Datovce do mailu se mi to už nestane."

Podnikatel

"Datové schránky a elektronický podpis pro mě byly složité a vždy jsem se jich bál, ale díky Datovce do mailu se již nebojím a dokáži naplno využít jejich výhody pro mé podnikání."

Advokátka

"Datová schránka je složitá. Práce s ní pro mě byla vždy velice obtížná, ale Datovka do mailu mi mojí práci usnadnila."

 

Zpět nahoru